Welkom op de site van het BBOG

BBOG houdt workshop tijdens conferentie
“Samen maken wij de Stad” op 21 oktober

Thema van deze workshop was de toegankelijkheid van sociaal-culturele accommodaties, in het kader van het omvormen van de verzorgingsmaatschappij naar een participatiemaatschappij in het project ‘WMO in Vitale Buurten’. Staan de wijkaccommodaties open voor de functieverbreding die hiervoor van hen wordt gevraagd en zijn bijvoorbeeld mensen met een beperking welkom?

“Samen maken wij de Stad"

Deze workshop was er een van de veertig; 450 mensen bezochten deze conferentie. Die was door OCSW georganiseerd als een soort startsein voor het project ‘WMO in Vitale Buurten’. In dit veeljarige project gaat het om het omvormen van de verzorgingsmaatschappij naar een participatiemaatschappij. Daarvoor moet de werkwijze van welzijnsorganisaties meer vraaggestuurd worden en wordt van de burger een actievere bijdrage gevraagd. Bovendien zullen de wijkaccommodaties met nieuwe doelgroepen te maken krijgen, omdat deze wijkaccommodaties een ‘voorliggende voorziening’ worden voor onder meer mensen met een beperking.
Thema van de BBOG-workshop was dan ook de toegankelijkheid van sociaal-culturele accommodaties. Staan de wijkaccommodaties open voor deze functieverbreding en zijn mensen met een beperking welkom? Hoe stem je de activiteiten daarop af? Wat zijn de mogelijke randvoorwaarden? Het ging in de workshops dus ook om de mentale en inhoudelijke toegankelijkheid van de accommodaties, niet alleen de fysieke.
Er deden twee maal ongeveer achttien mensen aan mee, wel vooral (semi-)professio­nals. De feitelijke leiding lag bij Klaas Leemstra van het CMO, er was een inleider van de organisatie Noorderbrug uitgenodigd, en vanuit het BBOG-bestuur waren Derk Jaap Bessem en Sjoerd Bouwman aanwezig.
Het resultaat was de volgende lijst van knelpunten en mogelijke oplossingen.

Belemmeringen:

 

Aanbevelingen en maatregelen:

 

Buurtwelzijn

Kortgeleden zijn MJD, Humanitas en Stiel in opdracht van de gemeente met het project Buurtwelzijn gestart, in het kader van de beleidsnota ‘WMO in Vitale Buurten’ van de gemeente. Meer informatie hierover vindt u hier: Buurtwelzijn, samenvatting.

Onderzoek naar gemeenschapsaccommodaties
(o.a. buurtcentra) van OranjeFonds

Omdat het OranjeFonds zich meer gaat richten op ‘ontmoetingen tussen mensen’ heeft het onder meer een onderzoek gedaan naar gebruik en imago van gemeenschapsaccommodaties. Lezenswaardig voor de buurtcentra ofwel wijkaccommodaties in Groningen: onderzoek gemeenschapsaccomodaties OranjeFonds.

 

BBOG organiseert zelf workshop op conferentie
‘Samen maken wij Stad’ op 21 oktober.

Deze conferentie heeft als ondertitel ‘van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving’, waarbij ook de WMO hoort.
De workshop van het BBOG heet ‘Accommodaties in de Wijk als ontmoetingspunt voor alle wijkbewoners’.

Omschrijving: de sociaal-culturele accommodaties krijgen een steeds belangrijker rol bij het organiseren van ontmoetingen tussen wijkbewoners, ook voor bewoners met uiteenlopende beperkingen.
Tijdens de workshop brainstormen we over wat de kansen zijn en wat de drempels, met de vraag hoe die genomen zouden kunnen worden.

BBOG gaat in overleg met OCSW

Onderwerpen:
-Project Vitalisering wijk- en dorpscentra, waaraan een flink deel van de ledenvergadering van 1 juli werd besteed;
-Herstart bestuurlijk overleg
Het was de bedoeling dat dit overleg tussen BBOG, Speeltuincentrale VSCG en wethouder van welzijn elk jaar plaatsvond. Dat gaat nu weer gebeuren.

BBOG heeft Stategische visie
‘Wijkaccommodaties: breder en beter’

Op 8 april was er een werkavond voor de leden van het BBOG. Die heeft geresulteerd in de strategische visie ‘Wijkaccommodaties: breder en beter’. Deze visie heeft een bijlage waarin de acties staan die zowel leden als bestuur gaan uitvoeren en acties die van de gemeente gevraagd worden.

BBOG staat voor Buurtcentra Besturen Overleg Groningen.

De stad Groningen kent uiteenlopende sociaal culturele centra. Daaronder zitten vele buurtcentra, een aantal jongerencentra en sommige stedelijk georiënteerde centra. Deze centra worden beheerd en geëxploiteerd door zelfstandige stichtingen. Elke stichting functioneert onder verantwoordelijkheid van een stichtingsbestuur bestaande uit vrijwilligers. Het BBOG behartigt de gemeenschappelijke belangen van de stichtingen die zich bij het BBOG hebben aangesloten. Het BBOG is geen organisatie die overkoepelend functioneert voor de aangesloten instellingen; het is een puur dienstverlenend orgaan dat opkomt voor de belangen en de verdieping van beleidsthema’s die door haar leden als gemeenschappelijk worden ervaren.

Missie

Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van sociaal culturele centra in de stad Groningen in het bijzonder op het gebied van de voorwaarden die op stedelijk niveau worden vormgegeven