Welkom op de site van het BBOG.

We zijn bezig met een nieuwe site, tot deze verschijnt is dit de enige pagina die beschikbaar is.

Deze site is al enkele jaren niet meer bijgewerkt, vandaar is een nieuwe site in aantocht!

Presentatie Strategische visie aan raadscommissie.

Op 3 februari presenteerde het BBOG zijn Stategische visie ‘WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER’ aan de raadscommissie Onderwijs en welzijn.

BBOG verslag presentatie raadscie.pdf

Klik hier voor de presentatie zelf

Strategische visie:
WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER

Lees hier de strategische visie van het BBOG

 

BBOG houdt workshop tijdens conferentie
“Samen maken wij de Stad” op 21 oktober

Thema van deze workshop was de toegankelijkheid van sociaal-culturele accommodaties, in het kader van het omvormen van de verzorgingsmaatschappij naar een participatiemaatschappij in het project ‘WMO in Vitale Buurten’. Staan de wijkaccommodaties open voor de functieverbreding die hiervoor van hen wordt gevraagd en zijn bijvoorbeeld mensen met een beperking welkom?
Lees het hele artikel en de resultaten van de workshop hier

 

Buurtwelzijn

Kortgeleden zijn MJD, Humanitas en Stiel in opdracht van de gemeente met het project Buurtwelzijn gestart, in het kader van de beleidsnota ‘WMO in Vitale Buurten’ van de gemeente. Meer informatie hierover vindt u hier: Buurtwelzijn, samenvatting.

Onderzoek naar gemeenschapsaccommodaties
(o.a. buurtcentra) van OranjeFonds

Omdat het OranjeFonds zich meer gaat richten op ‘ontmoetingen tussen mensen’ heeft het onder meer een onderzoek gedaan naar gebruik en imago van gemeenschapsaccommodaties. Lezenswaardig voor de buurtcentra ofwel wijkaccommodaties in Groningen: onderzoek gemeenschapsaccomodaties OranjeFonds.

 

BBOG organiseert zelf workshop op conferentie
‘Samen maken wij Stad’ op 21 oktober.

Deze conferentie heeft als ondertitel ‘van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving’, waarbij ook de WMO hoort.
De workshop van het BBOG heet ‘Accommodaties in de Wijk als ontmoetingspunt voor alle wijkbewoners’.

Omschrijving: de sociaal-culturele accommodaties krijgen een steeds belangrijker rol bij het organiseren van ontmoetingen tussen wijkbewoners, ook voor bewoners met uiteenlopende beperkingen.
Tijdens de workshop brainstormen we over wat de kansen zijn en wat de drempels, met de vraag hoe die genomen zouden kunnen worden.

BBOG gaat in overleg met OCSW

Onderwerpen:
-Project Vitalisering wijk- en dorpscentra, waaraan een flink deel van de ledenvergadering van 1 juli werd besteed;
-Herstart bestuurlijk overleg
Het was de bedoeling dat dit overleg tussen BBOG, Speeltuincentrale VSCG en wethouder van welzijn elk jaar plaatsvond. Dat gaat nu weer gebeuren.

BBOG heeft Stategische visie
‘Wijkaccommodaties: breder en beter’

Op 8 april was er een werkavond voor de leden van het BBOG. Die heeft geresulteerd in de strategische visie ‘Wijkaccommodaties: breder en beter’. Deze visie heeft een bijlage waarin de acties staan die zowel leden als bestuur gaan uitvoeren en acties die van de gemeente gevraagd worden.

BBOG staat voor Buurtcentra Besturen Overleg Groningen.

De stad Groningen kent uiteenlopende sociaal culturele centra. Daaronder zitten vele buurtcentra, een aantal jongerencentra en sommige stedelijk georiënteerde centra. Deze centra worden beheerd en geëxploiteerd door zelfstandige stichtingen. Elke stichting functioneert onder verantwoordelijkheid van een stichtingsbestuur bestaande uit vrijwilligers. Het BBOG behartigt de gemeenschappelijke belangen van de stichtingen die zich bij het BBOG hebben aangesloten. Het BBOG is geen organisatie die overkoepelend functioneert voor de aangesloten instellingen; het is een puur dienstverlenend orgaan dat opkomt voor de belangen en de verdieping van beleidsthema’s die door haar leden als gemeenschappelijk worden ervaren.

Missie

Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van sociaal culturele centra in de stad Groningen in het bijzonder op het gebied van de voorwaarden die op stedelijk niveau worden vormgegeven